Advent a vánoce v galikánské a pravoslavné tradici

Autor:
Publikováno:

Snad vám tyto informace budou inspirací či zdrojem perikop a liturgických textů pro službu v adventu a o vánocích.

Keltská církev začínala adventní dobu svátkem sv. Martina, tj. předvelikonočnímu půstu odpovídal půst předvánoční, přičemž se 40 dní počítá do Epifanias, což byl také křestní den. Gorazdův sborník uvádí 15.listopad jako počátek vánočního postu. Keltská církev slavila 16.11. - svátek evangelisty Matouše (podle východního kalendáře) jako počátek nového roku. Zatímco římský ritus chápal advent prostě jako přípravu na vánoce, v galikánském ritu byl silný důraz postní. To, co dnes známe, je kompromis obou ritů - odpadá gloria, ale ne haleluja.

Pravoslavná církev advent v západním smyslu nezná, neděle po sv.Duchu se počítají průběžně dál až do postní doby. Gorazdův sborník uvádí písně, které se mohou zpívat od Uvedení přesv. Bohorodice do chrámu (21.listopadu), jde o koledy s prorockými motivy. Základ svátku je ovšem apokryfní, v římském ritu padl za oběť pokoncilní reformě. Čtení jsou Žid 9,1-7 (?), Luk 10,38-42;11,27.28 - blahoslavení těch, kdo slyší slovo. Modlitby mluví o "předzvěstování milosti", "předzvěstování Krista". 6.12. je stejně jako na Západě sv.Mikuláš (Žid 13,17-21; Luk 6,17-23). 8.12. Početí přesv. Bohorodice sv.Annou (Gal 4,22-31; Luk 8,16-21 - opět téma slyšení slova).

3.neděli adventní odpovídá neděle sv.(pra-)Otců s motivy proroka Daniela a tří mládenců, čte se Kol 3,4-11 (Až se ukáže Kristus, náš život) a Luk 14, 16-24 (pozvání na hostinu). Texty jsou novozákonní, protože pravoslavná církev při liturgii Starý zákon vůbec nečte (Nový přečte každý rok celý). Galikánská liturgie má i starozákonní čtení, obdobně jako římský ritus po koncilu má tedy o čtení více. Tropar:

Kriste, tys ospravedlnil praotce vírou, a skrze ně sis zasnoubil církev z pohanů. Svatí ve slávě se radují, protože z praotců vzešel požehnaný plod: Panna, jež tě bez porušení porodila. Na jejich přímluvy, Kriste, Bože, smiluj se nad námi.

Vánoční motivy mají spíše modlitby večerní, kde např. žalmista vyzývá:

Pojďte, věřící, abychom v žalmech oslavili sbor praotců: praotce Adama, patriarchy a proroky, kteří očekávali Krista, život a vzkříšení lidského pokolení.

V neděli před vánoci volá žalmista:

Hle, přiblížil se čas našeho spasení. Připravte se, jesličky, přichází Panna, aby porodila Syna. Okrášli se a plesej, Betléme, země judská, neboť z tebe vzejde náš Pán. Slyšte, hory i pahorky a též okolní judské krajiny, že přichází Kristus, aby pln lásky spasil člověka, jehož stvořil.

Neděle před narozením Páně rekapituluje praotce na základě Ježíšova rodokmenu Mat 1,1-25; k tomu Žid 11,(8)9-10.17-23.32-40. Tropar oslavuje hrdinství veliké víry.

O vigílii narození se čte Žid 1,1-12 a Luk 2,1-20, tedy texty, které o vánocích čte i západní církev. Žalmista při večerní vyzývá:

Pojďte se radovat v Pánu a hlásat uskutečněné tajemství: Přehrada, zamezující přístup k nebi, byla zbořena; ohnivý meč se vzdaluje a cherubín odstupuje od stromu života; já pak se stávám účastníkem blaženosti ráje, z něhož jsem byl pro neposlušnost vyhnán. Neboť ten, který je nezměnitelným obrazem Otce a projevem jeho věčnosti, Syn Boží, přijímá podobu služebníka a vtěluje se z přečisté Matky; nezměnil se, zůstal tím, kým byl - pravým Bohem, a z lásky k lidem se stal tím, kým nebyl - člověkem. K němu volejme: Pane, narozený z Panny, smiluj se nad námi. Sláva... I nyní... Amen.

Narození Pána našeho Ježíše Krista má jako texty Gal 4,4-7 a Mat 2,1-12. Čtení se dočte následující den, který se slaví jako sbor přesvaté Bohorodice (sbor je duplex svátku, v pravoslavném kalendáři je zasvěcen nějaké osobě, která se svátkem souvisí, tj. k narození Páně je to Bohorodička - Žid 2,11-18; Mat 2,13-23 - stejný text má i neděle po narození Páně, kdy je epištola Gal 1,1-1-19). Obsahem svátku je tedy to, co v západní tradici slavíme jako "tři krále". Tropar svátku:

Kriste, tvé narození zjevilo světu světlo poznání. Ti, kteří sloužili hvězdám, byli hvězdou přivedeni k tomu, aby se klaněli tobě, Slunci spravedlnosti, a poznali tebe, Východ z výsosti. Pane, sláva tobě. Neboť ty jsi Bůh milosrdný a miluješ lidi, a my ti vzdáváme chválu, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky a až na věky věků.

V jiné písni z jitřní (5. a 6.) se zpívá:

Přichází Kristus, Bůh náš. Před věky se narodil z Otce, a nyní se stal člověkem. Ten, jenž je vládcem nebeských mocností, leží v jeslích, a do plenek je zavinut ten, který rozvazuje spletitá pouta hříchů. Bože pokoje, Otče milosrdenství, poslal jsi nám anděla velké rady a on nám uděluje mír. Proto, když jsme byli přivedeni ke světlu poznání Boha, časně z jitra oslavujeme tebe, který miluješ člověka.

Svátek sv.Štěpána se přesouvá na 27.prosince. Tropar se obrací ke Štěpánovi, následující text je tedy upravený:

Kriste, tvůj první mučedník a apoštol, Štěpán, bojoval dobrý boj a usvědčil své mučitele z bezbožnosti. Byl kamenován rukama bezbožníků a přijal korunu z Boží pravice. Ve svém úpění volal k Bohu: Pane, nepočítej jim tento hřích. Pojďte, pokloňme se, a padněme před Kristem. Synu Boží, jenž jsi se narodil z Panny, zachraň nás, kteří ti zpíváme: Haleluja.

Čtení ke Štěpánovu svátku jsou Skut 6,8 - 8,4 (!) a Mat 21, 33-42 (o zlých vinařích).

1.ledna je Obřezání Páně, jako v luterské agendě a římském ritu před reformou, Luk 2,20.21.40-52, k tomu Kol 2,8-12 (obřízka Kristova). Pravoslavný počátek roku je 1.září, jeho texty by všaky bylo možné užít zde: Luk 4,16-22 popř. Mk 4,1-9; 1Tim 2,1-7.

Vánoční okruh pak pokračuje následovně: 6.1. Epifanias (zjevení), připomíná se křest v Jordánu, v Rusku aj. se žehná voda vhozením kříže do řeky či jezera a jeho vylovením místními otužilci, ale také v nádobách jako svěcení vody pro věřící, 7.1. synaxe (sbor) Jana Křtitele. 2.2. Hypapante (sretenie, Obětování Páně, Setkání Páně se Simeonem), synaxe 3.2. Simeon a Anna. Celkově se v pravoslavné liturgii vánočního okruhu odráží východní důraz na velikonoce a vzkříšení, kdežto západ zřejmě slaví s větší láskou vánoce.