Ambroziánské texty

Autor:
Publikováno:

Texty z liturgie ambroziánského (milánského) ritu pro adventní a vánoční období. Všimněte si, že ambroziánský advent má 6 nedělí místo 4.

1. týden adventu

Texty 1. neděle adventní

SZ čtení - Iz  51:4-8 (Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde)
Epištola - 2Te 2:1-14 (Pokud jde o příchod Pána Ježíše...)
Evangelium - Mt 24:1-31.42 (zničení chrámu a malá apokalypsa)

2. týden adventu

Texty 2. neděle adventní

SZ čtení - Bar 4:36-5:9
Epištola - Řím 15:1-3 (jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě)
Evangelium - Lk 3:1-18 (Zástupy se Jana ptaly: "Co jen máme dělat?")

Preface - sobota po 2. neděli adventní

Je to vskutku správné a spravedlivé,
naše povinnost i naše spása,
vždy, zde i kdekoliv ti vzdávat díky,
Pane, svatý Otče, všemohoucí a věčný Bože,
skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Ačkoliv je Bůh,
ponížil se a přišel mezi nás
aby zachránil ze smrti ty,
které stvořil k věčnému životu,
a znovu přijde ve slávě
aby přinesl plnost svých darů
těm, které vykoupil.

A tak, s anděly a archanděly
a se všemi nebeskými mocnostmi
oslavujeme tvé svaté jméno
jejich věčnou písní chvály: Svatý...

3. týden adventu

Texty 3. neděle adventní

SZ čtení - Iz 35:1-10 (Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím.)
Epištola - Řím 11:25-36 (Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval)
Evangelium - Mt 11:2-15 (Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových)

Preface - 3. neděle adventní

Je to vskutku správné a spravedlivé,
naše povinnost i naše spása,
vždy, zde i kdekoliv ti vzdávat díky,
Pane, svatý Otče, všemohoucí a věčný Bože,
skrze našeho Pána Ježíše Krista.

S radostí ve víře a naději
tvá Církev pospíchá na svoji pouti
pozdravit advent Krista Pána;
dokud s ním, v plnosti tvého království
nevstoupí na věčnou svatební slavnost.

Skrze Krista ti celé stvoření vzdává slávu
a také my se ti klanáme s anděly
a zpíváme věčnou píseň chvály: Svatý...

Preface - pondělí po 3. neděli adventní

Je to vskutku správné a spravedlivé,
naše povinnost i naše spása,
ve všech časech tě chválit, Otče všemohoucí,
když s překypující radostí
slavíme tajemství Kristova adventu.

Skrze tělo [a krev] svého Syna
jsi nám věnoval dar vykoupení;
nyní, na památku jeho skutků lásky
se tento dar znovu obnovuje
takže se můžeme pevně držet
naděje, kterou vyznáváme
a žít s Kristem věčný život.

A tak, Pane Bože, s anděly a všemi svatými
vyvyšujeme a slavíme tvé svaté jméno: Svatý...

Preface - úterý po 3. neděli adventní

Je to vskutku správné a spravedlivé,
naše povinnost i naše spása,
vždy, zde i kdekoliv ti vzdávat díky,
Pane, svatý Otče, všemohoucí a věčný Bože.

Skrze hlasy proroků jsi zaslíbil
příchod svého Syna v lidském těle
a jeho narození z panenského lůna.
Nyní, v těchto posledních dnech
jsi naplnil toto zaslíbení.
A tak, s novou radostí,
potvrzujeme tuto víru,
že Kristus přišel jako náš Vykupitel
a znovu přijde jako náš Soudce.

Proto s anděly a svatými zpíváme
neutuchající píseň tvé slávy: Svatý...

4. týden adventu

Texty 4. neděle adventní

SZ čtení - Iz 40:1-11 ("Potěšte, potěšte můj lid," praví váš Bůh.)
Epištola - Žd 10:35-39 (Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna... už jen 'docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.)
Evangelium - Mt 21:1-9 (Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!")

5. týden adventu

Texty 5. neděle adventní

SZ čtení - Mich 5:2 (I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele.) a(nebo) Mal 3:1-5a.6-7b (Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu)
Epištola - Gal 4:23-29 (Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení)
Evangelium - J 1:15-28 (Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte - ten, který přichází za mnou)

6. týden adventu

Poslední neděle adventu je v ambroziánském ritu slavností požehnané a vždy Panny Marie, matky Boží.

Texty 6. neděle adventní

SZ čtení - Ez 44:1-5 (Tato brána zůstane zavřená; nebude otvírána a nikdo jí nebude vstupovat, neboť skrze ni vstoupil Hospodin, Bůh Izraele.)
Epištola - 1Kor 1:4-9 ([Pán Ježíš Kristus] vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.)
Evangelium - Lk 1:39-45 (A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.)

Preface pro dny před Vánocemi (Feriae de Exceptado)

(čtení jsou stejná jako o 6. neděli adventní)

Je to vskutku správné a spravedlivé,
naše povinnost i naše spása,
vždy, zde i kdekoliv ti vzdávat díky, nejsvětější Otče,
skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Ačkoliv je Bůh,
přišel mezi nás v nízkosti lidského těla
aby mohl vysvobodit ze smrti
ty které povolal k dědictví věčného života;
a až se vrátí ve slávě,
udělí plnost svého království
těm které vykoupil.

A tak ti za všechna tvá požehnání vzdáváme díky
a oslavujeme tě se zástupy andělů
jejich nekončící písní slávy: Svatý...

nebo

Je to vskutku správné a spravedlivé,
naše povinnost i naše spása,
vzdávat ti díky, všemohoucí Otče,
a s nejhlubší touhou v srdci
očekávat příchod tvého jediného Syna.

Díky tvé moudré prozřetelnosti
můžeme být již před koncem věků
nazýváni tvými dětmi,
neboť jsme dostali závdavek dědictví,
které v plnosti obdržíme
až se Kristus Pán zjeví ve slávě.

A tak ti za všechna tvá požehnání vzdáváme díky
a oslavujeme tě se zástupy andělů
jejich nekončící písní slávy: Svatý...

Vánoce

Preface pro Narození Páně (za svítání)

Je to vskutku správné a spravedlivé,
naše povinnost i naše spása,
vždy, zde i kdekoliv ti vzdávat díky,
Pane, svatý Otče, všemohoucí a věčný Bože,
neboť jsi zjevil ve vší její slávě
podivuhodnou cenu, která nám přinesla vykoupení

Dnes z padlého lidství povstalo lidství nové
a z naší smrtelné přirozenosti
přišel lék na naší smrtelnost.
Dnes jsi mimo naše lidské možnosti
připravil uzdravující lék
když se z nás lidí nakažených hříchem
zrodilo dítě, které hřích nepoznalo.
Když tvé nesmrtelné Slovo
přijalo křehkost našeho smrtelného těla
dalo mu neobyčejnou důstojnost
a skrze toto podivuhodné sjednocení
nám poskytlo dar věčného života

A tak tě se všemi sbory andělů
nyní i navěky oslavujeme a chválíme
když jedním srdcem a jedním hlasem zpíváme: Svatý...

Preface pro Narození Páně (ve dne)

Je to vskutku správné a spravedlivé,
naše povinnost i naše spása,
vždy, zde i kdekoliv ti vzdávat díky,
Pane, svatý Otče, všemohoucí a věčný Bože,
skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Požehnaná Marie, panenská matka,
jej počala bez porušení svého panenství.
V důvěře v andělovo zaslíbení
porodila Slovo, kterému uvěřila.
Zůstala nedotčena ve své panenské cti,
takže může být nazývána matkou čistou.
Svatý a požehnaný je život Mariin,
která jediná mezi ženami nosila Pána stvoření
a pro naši spásu jej porodila.

Z toho ať se raduje celý vesmír
a nespočetné zástupy andělů jásají
a my také připojme své hlasy k jejich hlasům
v neustávající písni chvály: Svatý...