Další adventní liturgické texty

Autor:
Publikováno:

Různé texty k adventní eucharistické liturgii - úkon kajícnosti, přímluvné modlitby, lámání chleba, slavnostní požehnání, žehnání věnce - různé zdroje (převážně lutherské, anglikánské a episkopální)

Úkon kajícnosti

P:  Ve jménu Otce, + Syna i Ducha svatého.
S: Amen

P:  Přicházející Pán nám říká, abychom bděle očekávali jeho příchod, udržovali své lampy svítící a svá srdce čistá. Vyznejme se proto Bohu:

(ticho pro zpytování)

P:  Bože a Otče všech:

S: Připravujeme svá srdce pro příchod Tvého Syna vyznáním svých hříchů. Vyznáváme Ti své tíhnutí k bezbožnému světu, který nezná Krista. Odpusť nám naše viny, očisti naše srdce a pomoz nám zůstat věrnými do zaslíbeného příchodu tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

P:  Bůh poslal svého Syna jako betlémské Dítě, aby ukázal svoji nekonečnou lásku a odpuštění pro všechny. Vaše hříchy jsou odpuštěny ve svatém jménu + Krista, který přišel a přide znovu.

S: Amen

Adventní Kyrie I.

Protože jsme často slepí k tvým cestám, Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Protože jsme paličatí a nepoučitelní, Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.

Protože tvá láska je větší než všechny naše hříchy, Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Adventní Kyrie II.

Svatý Bože, ty jsi nám poslal jediného pravého Mesiáše, jehož cestami jsou milost a pravda. Zůstávej, prosíme, ve svém milosrdenství se svými chybujícími dětmi. Místo jasných cest, kterými k nám přicházíš ty, stále hledáme své štěstí na špatných místech. Přitahují nás laciná přátelství, druhořadá potěšení a padělané atrapy skutečných hodnot.

Vyznáváme ti, že následujeme své falešné mesiáše, kteří přizpůsobují zvěst své vlastní popularitě místo pravdě.
Voláme k tobě: Pane, smiluj se.

Vyznáváme ti, že následujeme své povrchní mesiáše, kteří nás oslňují poslední módou ve všem, od oblečení až po morálku.
Voláme k tobě: Kriste, smiluj se.

Vyznáváme ti, že následujeme své světské mesiáše, kteří naši pozornost odvádějí od toho, co má trvalou hodnotu a poslední cíl.
Voláme k tobě: Pane, smiluj se.

Adventní Kyrie III.

Ježíši, tys nás přišel volat k pokání.
Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Přicházíš k nám ve slově a svátostech, aby se náš život stal bohatším,
Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.

Přijdeš znovu ve slávě obnovit celé stvoření.
Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Kolekty (I. adventní)

Očisti naše svědomí, Pane,
a osvěť naše srdce
každodenní přítomností svého Syna Ježíše Krista.
Připrav nás na jeho příchod k soudu ve slávě.
Neboť on s tebou a Duchem svatým
žije a vládne jako jeden Bůh
nyní i navěky,
Amen.
(I. adventní A, LCA)
nebo

Ježíši, Synu Boží,
ty jsi slíbil, že se vrátíš
v den a hodinu, kterou nikdo nezná.
Zachovej nás bdící v modlitbě
a silné ve víře
abychom vydrželi čekat na tvůj příchod.
Neboť Ty s Otcem a Duchem svatým
žiješ a vládneš jako jeden Bůh
nyní i navěky,
Amen.
(I. adventní A, LCA)

Kolekty (II. adventní)

Otče,
v pustině Jordánu jsi vyslal posla,
aby připravoval lidská srdce
pro příchod tvého Syna.
Pomoz nám naslouchat jeho slovům
a konat pokání ze svých hříchů
abychom jasně viděli
cestu po které máme jít,
pravdu, kterou máme říkat
a život, který máme žít
pro něj, Ježíše Krista, našeho Pána.

nebo

Milosrdný Bože,
ty jsi vyslal své posly, aby kázali pokání
a připravovali cestu pro naši spásu.
Odvrať nás od našich hříchů
abychom s radostí přivítali
našeho přicházejícího Vykupitele Ježíše Krista
Neboť on žije a vládne s Tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh, nyní i navěky.
(II. adventní B, LCA)

Luterské kolekty (pro III. adventní)

Všemohoucí Bože,
kdysi jsi povolal Jana Křtitele,
aby vydával svědectví o příchodu tvého Syna
a připravoval mu cestu.
Dej nám, svému lidu, moudrost,
abychom viděli tvé záměry i dnes,
dej nám i otevřenost k naslouchání tvé vůli,
abychom také mohli vydávat svědectví
o příchodu tvého Syna
a připravovat mu cestu,
skrze Krista, našeho Pána.

nebo

Pane, vyslyš naše modlitby a přijď k nám,
přines světlo do temnot našich srdcí,
neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.

Další kolekty pro III. adventní

Otče našeho Pána Ježíše Krista,
jsi stále blízký své církvi
a věrný svým zaslíbením:
země se raduje z naděje Spasitelova příchodu
a s touhou vyhlíží jeho návrat na konci času.
Připrav naše srdce a odstraň smutek
který nám překáží v prožívání
radosti a naděje, kterou přináší jeho přítomnost;
neboť on je Pánem na věky věků.

nebo

Ježíši, náš zaslíbený Mesiáši,
Jan Křtitel šel před tebou
a hlásal dobrou zprávu o tvém příchodu.
Povzbuď nás, abychom tě přijali s radostí
jako svého vykupitele
a věrně tě následovali,
neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky. Amen.
(III. adventní B, LCA)

Kolekty (IV. adventní)

Otče, všemohoucí Bože,
tvé věčné Slovo přijalo naše tělo,
když Panna Marie odevzdala svůj život
službě tvému plánu.
Udržuj naši mysl v bdící naději,
abychom zaslechli hlas ohlašující jeho slávu.
a otevři naše duše k přijetí Ducha,
který nás připraví na jeho příchod.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Přímluvná modlitba (pro II. adventní C)

Přátelé,
věčný a spravedlivý Bůh nečekal
až se staneme dokonalými
předtím, než nám ukázal
nezměrnou velikost své lásky.
Modleme se v důvěře k Bohu
za církev a její službu
za náš svět a jeho potřeby.

Bože vyslyš nás

1.) Za moderní proroky,
kteří mezi námi připravují cestu Bohu.
Ať se jejich hlas neztrácí v poušti zesvětštělé společnosti,
ale nachází odezvu v lidských srdcích.
Bože Malachiáše (Izaiáše apod.) a Jana Křtitele, vyslyš nás.
Bože, vyslyš nás.

2.) Za tvůrce pokoje ve světě,
kteří mezi námi připravují cestu Bohu.
Ať je odhalena a odstraněna nespravedlnost
a zavládne mír a spravedlnost
na nové zemi a v novém nebi
Bože pokoje, vyslyš nás.
Bože, vyslyš nás.

3.) za ty, kdo pracují pro usmíření křesťanů
a tak mezi námi připravují cestu Bohu.
Ať náš vzájemný respekt umožní
chválit a uctívat tě, Bože,
jedním srdcem a jednou myslí.
Bože jednoty, vyslyš nás.
Bože, vyslyš nás.

4.) za nemocné a trpící,
za ty, kdo jim poskytují lásku, péči a podporu
a tak mezi nimi připravují cestu Bohu.
Ať trpělivost jedněch i druhých neumdlévá
a ve svém protějšku poznávají
Krista trpícího i pomáhajícího.
Bože lásky, vyslyš nás.
Bože, vyslyš nás.

5.) Za naše osobní prosby,
které máme skryty v tichosti svého srdce:
(chvíle ticha pro modlitbu)
Bože všeho požehnání, vyslyš nás
Bože, vyslyš nás.

Bože proroků
Izaiáše (, Malachiáše) i Jana Křtitele,
připrav v poušti našeho srdce
cestu pro příchod tvého Syna
který nás naučil obracet se k tobě
jako tvé děti: Otče náš...

Přímluvná modlitba (I. adventní A)

V radostném očekávání příchodu Pána Ježíše k spomožení našemu se k němu modleme:

Přijď, Pane Ježíši.
  • Pane Ježíši, přišel jsi jako pastýř svého lidu. Shromáždi všechny lidi do svého stáda.
  • Pane Ježíši, tys nás učil, jak se modlit a ctít Boha. Zachovej celou církev ve své pravdě dokud nepřijdeš jako náš Pán a Král.
  • Pane Ježíši, přišel jsi jako kníže pokoje. Přines tento pokoj celému světu, zvláště zemím, kde se válčí.
  • Pane Ježíši, stvoření sténá po tvém příchodu. Přijď a vykup svět i všechno co je v něm.
  • Pane Ježíši, ty jsi vstoupil do světa a sdílel naši křehkost. Přines zdraví nemocným a umírajícím dej naději své slávy.
  • Pane Ježíši, ty ses ponížil a stal ses člověkem. Buď se všemi kdo jsou v naší společnosti bezmocní a chudí.
  • Pane Ježíši, připrav nás na svůj příchod na konci času. Pomoz nám litovat svých hříchů a pracovat pro pokoj mezi všemi lidmi.
Přijď, Pane Ježíši. Dej nám odvahu čekat s nadějí. Pozdvihni nás do radosti svého království, kde žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým jako jeden Bůh nyní i navěky.
Amen.

Přímluvná modlitba (pro III. adventní C)

Přátelé,
poprosme ve své modlitbě
o Bohem přislíbenou spásu,
předložme mu naše potřeby
a potřeby celého světa:

Bože vyslyš nás

1.) Za představitele křesťanských církví;
aby jim Boží skálopevná láska
pomohla naplňovat jejich zodpovědnost
za zvěstování dobré zprávy.
Spravedlivý Bože, vyslyš nás:
Bože, vyslyš nás.

2.) Za představitelé vládní moci,
aby jim Boží odvaha
umožnila být nezištnými tvůrci pokoje.
Bože míru, vyslyš nás:
Bože, vyslyš nás.

3.) Za nemocné a trpící,
aby jim Boží pokoj
a porozumění blízkých
přinášely kvalitu do jejich života.
Bože uzdravení, vyslyš nás:
Bože, vyslyš nás.

4.)  Za budoucí rodiče
a ty kteří touží po dítěti,
aby jim Boží péče požehnala
a pomohla jim naplnit jejich lidství.
Tvořivý Bože, vyslyš nás:
Bože, vyslyš nás.

5.) Modleme se za všechny naše potřeby
v tichosti svých srdcí...
(prostor pro tichou modlitbu)
Dobrotivý Bože vyslyš nás:
Bože, vyslyš nás.

Bože náš Spasiteli,
kéž se ukáže tvá velikost
v odpovědi na naše prosby,
které jsme přednesli
ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

Modlitba nad dary

Bože hojnosti,
přinášíme před tebe vzácné plody tvého stvoření
a spolu s nimi i celé své životy.
Uč nás trpělivosti a naději
i uprostřed naší péče o potřebné,
dokud nepřijde tvůj Syn a náš Spasitel.

Preface pro I. neděli adventní A

Je vskutku správné, Bože,
vzdávat ti naše díky a chválu
neboť noc již téměř pominula
a tvé světlo svítá v temnotách.

Ty jsi stvořil zemi i ty kdo na ní přebývají
a když přišla potopa za dnů Noe,
zachránil jsi svůj lid a povolal jej,
aby chodil ve tvém světle.
I když neznáme den a hodinu,
dal jsi nám skrze své proroky
výhled své přicházející spásy.

Ve svém dítěti Ježíši Kristu
voláš všechny lidi k sobě
a učíš je svým cestám.
Když byl zabit, vzkřísil jsi jej k životu
a zaslíbil jsi den, kdy náhle přijde,
aby shromáždil své věrné
a přivedl je domů na tvoji svatou horu.

A proto se připojujeme k chvalozpěvu,
kterým tě chválí nebeské zástupy,
a voláme: Svatý...

Preface pro II. neděli adventní A

Je vskutku správné vzdávat ti dík a chválu, Bože,
neboť tvé království se přiblížilo
se zaslíbením spravedlnosti, pokoje a bezpečí pro všechny.

Ty jsi stvořil zemi i všechny, kdo ji obýají
a skrze hlas proroků volajících na poušti
jsi nás povolal k přípravě cesty pro tvůj příchod.
Skrze Písmo svaté k nám promlouváš
slovy povzbuzení a posily
a naplňuješ nás nadějí na svůj svět pokoje.

Přišel jsi k nám ve svém dítěti Ježíši
- novému výhonku z pařezu Jíšajova -
a křtil jsi nás Duchem svatým a ohněm.
I když byl zabit, ty jsi jej vzkřísil k životu
a oděl jsi jej spravedlností a věrností
takže na úsvitu jeho království
může spravedlnost vypučet ze země
a poznání tvé milosti zemi naplňuje
tak jako vody pokrývají moře.

A proto se připojujeme k chvalozpěvu,
kterým tě chválí nebeské zástupy,
a voláme: Svatý...

Lámání chleba

P:  Toto je tělo Toho, kterého předpověděli proroci.
Toto je krev Toho, který se pro vás vrátí na konci času.

S: Přijď k nám, Pane, když lámeme chléb.
Tak jako jsi se kdysi narodil do jeslí v Betlémě,
přijď znovu do jeslí našich rukou a srdcí. Amen

Slavnostní požehnání

I.
  Věříte, že Boží Syn kdysi přišel mezi nás
  a čekáte na jeho návrat.
  Ať vám jeho příchod přináší světlo do života
  a jeho požehnání ať vám přináší svobodu.
  S: Amen

  Ať vás Bůh učiní pevnými ve víře,
  radostnými v naději a neúnavnými v lásce
  po všechny dny vašeho života.
  S: Amen

  Radujete se, že náš Vykupitel přišel,
  aby s námi žil jako člověk.
  Když přijde znovu ve slávě,
  ať vás odmění životem věčným.
  S: Amen
II.
Ať je Bůh s vámi, když budete bdít
při čekání na Toho, jehož advent je zaslíben.
S: Amen

Ať vás Bůh  povzbudí,
když budete svědčit o Kristově příchodu
a připravovat mu cestu.
S: Amen

Ať vás Kristus při svém návratu najde připravené
a činící jeho vůli,
v pokoji ducha, mysli i těla.
S: Amen

Ať vám všemohoucí Bůh Otec, + Syn i Duch svatý
žehná nyní i navěky.
S: Amen

Žehnání adventního věnce

Požehnaný jsi Hospodine, králi všehomíra.
Poslal jsi svého Syna, aby byl Světlem světa
a světlo jeho lásky svítilo všem lidem.

Požehnej +  tento adventní věnec,
ať je nám jeho sílící záře znamením
přibližující se přítomnosti tvého Syna
abychom se v radosti mohli připravit
na oslavu jeho pokorného narození v jeslích
a byli připraveni jej přijmout,
až přijde znovu ve slávě.
Skrze téhož Ježíše Krista, našeho Pána,
který s Tebou a Duchem svatým žije a kraluje
jako jeden Bůh, nyní i navěky.

Adventní tropar

Připrav se, jeskyně, neboť matka Beránka přichází a nese Krista ve svém lůně.
Přijměte jej, jesle - toho který slovem vysvobodil obyvatele země od vší bezzákonnosti.
Pastýři, bdící u stád, vydejte svědectví tomuto podivuhodnému zázraku.
Mudrcové z Persie, dejte Králi své zlato, myrrhu a kadidlo.
Neboť Pán se zjevil z panenské Matky a ona, sklánějící se nad ním jako jeho služebnice,
jej uctívá když leží v jejím náručí řkouc:
"jak jsi byl do mne zaset? jak jsi ve mně vyrostl, můj Vykupiteli a můj Bože?"
Poskočte, pahorky a hory! Tančete, proroci, mluvící z Boha!
Tleskejte rukama, lidé a národy! Spása a osvícení všech se přiblížilo.
Přichází se narodit do města Betléma. Bohatý se stává chudým a činí chudé z těch, kteří zbohatli zlem.
Bůh se zjevil jako smrtelný člověk, zrozený beze změny svého božství z Panny, která nepoznala muže.
Chvalme jej v písni, neboť byl oslaven!

Co ti můžeme nabídnout, Kriste, který jsi pro nás přišel na zem jako člověk?
Všechno stvoření, které jsi učinil, ti vzdává díky.
Andělé ti dávají svou píseň, nebe své hvězdy,
mudrci své dary, pastýři svůj údiv,
země svoji jeskyni, zvířata své jesle.
A my, [lidé] ti dáváme tvoji panenskou Matku
Předvěčný Bože, smiluj se nad námi!
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, dobrá vůle.