Narození Páně II. "za svítání"

Autor:
Publikováno:

Liturgické texty pro vánoční formulář "jitřní" (In aurora). Lze použít také jako alternativní vánoční pořad (např. na II. svátek apod.) Introitus "Lux fulgebit", čtení Iz 62:6-12, Tit 3:4-7, Lk 2:8-20. Liturgická barva bílá.

Introitus Lux fulgebit

Světlo dnes zazářilo nad námi
neboť se nám narodil Pán a Spasitel
Na věky bude kralovat nad domem Jákobovým
a jeho kralování nebude konce.
V: Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. *
Oděl se Hospodin, opásal se mocí.
Sláva Otci i Synu, i Duchu svatému...
(podle Iz 9:2, Lk 1:33 a Ž 93)

Kolekta

Všemocný a neviditelný Bože,
příchod tvého světla na náš svět
rozjasnil unavená srdce pokojem.
Zavolej nás z temnoty našich trápení
a uschopni nás ke zvěstování
narození tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem svatým
ctíme a chválíme jako jediného Boha
nyní i navěky.
(podle ELCA)
nebo

Děkujeme ti, milující Otče,
že jsi naplnil svět novým světlem
svého Slova, které se stalo člověkem.
Zachovej plamen víry a lásky
hořící v našich srdcích
a zářící do našich životů.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
(LCA)

1. čtení

Iz 62:6-12 (Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása!)

Zpěv mezi čteními

Ž 97 nebo

Graduale Benedictus

Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu.
Hospodin je Bůh, dává nám světlo.
V: Stalo se tak skrze Hospodina, *
tento div se udál před našimi zraky.
(Ž 118:26.27.23)

2. čtení

Tit 3:4-7 (Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha)

Alleluia Dominus regnavit

Haleluja.
Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. *
Oděl se Hospodin, opásal se mocí.
(Ž 93:1)

Evangelium

Lk 2:(1-7.)8-20 (Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli)

Antifona k přípravě stolu Páně Deus enim firmavit

Hospodine, upevnil jsi svět, aby nekolísal,
tvůj trůn pevně stojí odedávna, ty jsi od věčnosti.
(Ž 93:1b.2)

Modlitba nad dary nebo ke sbírce

Pane pomoz nám vzít si k srdci andělova slova
a uvědomit si, že narození Spasitele Ježíše
je dobrá zpráva nejen pro nás, ale i pro všechny lidi.
Veď nás k tomu, abychom tě oslavovali
životem plným radostné služby
tobě i druhým lidem.
Amen.
(LCA)

Antifona k přijímání Exsulta filia Sion

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol!
Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a plný spásy.
(Zach 9:9)