Návrh půlnoční bohoslužby

Autor:
Publikováno:

Návrh noční bohoslužby slavnosti Narození Páně, tzv. „půlnoční“, vychází z opakovaných žádostí členů farního sborového společenství o slavení noční bohoslužby v evangelickém prostředí. Je mnoho lidí, kteří chtějí završit Štědrý den účastí na bohoslužbě a vstoupit tak do vánočního období. Předkládaná bohoslužba byla v uplynulých letech v různých obměnách slavena v Kobyliském kostele U Jákobova žebříku. Počítá s tím, že v kostele jsou přítomni i ti, kteří jinak na bohoslužby nechodí a z mnoha důvodů právě o svátcích přijdou. Do bohoslužby je kromě předsedajícího zahrnut ještě koncelebrant (např. kolega/gyně z církve husitské apod.), lektoři (čtenáři starozákonního a epištolního čtení) a hudebníci. (Je mnoho lidí, kteří hrají a vánoční noc je příležitost, kterou rádi využijí). Návrh komentujte, proškrtávejte, doplňujte, dle libosti a zkušeností.

Kostel je setmělý. V okamžiku začátku bohoslužby začne několik nástrojů hrát dvě sloky písně 298 (Tichá noc).

Pak nastoupí předsedající a ostatní sloužící

Otevření + salutatio, předsedající:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

S(hromáždění): Amen

Milost Pána našeho Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého ať je s vámi se všemi.

S: I s tebou.

Úvod do liturgie, předsedající:

Snad zvědavost, nebo i něco hlubšího nás přimělo přijít z našich domovů, kde nyní vládne teplo srdce i duše, sem do kostela, kde lidské nitro je připraveno pro něco, o čem má člověk možná jen tušení.

Zvu vás, abyste svá nitra nyní sytili všemi možnými způsoby- také zpěvem- zpěvníky jsou na židlích.

Když prožíváme velké životní události, zatají se dech a mlčíme.

Vstupní zvolání, které uvozuje bohoslužbu této sváteční noci počítá s tímto naším zatajeným dechem:

Introit (Moudrost 18, 14-15a), předsedající:

Když bylo všude ticho a právě půlnoc,

sestoupilo tvé mocné slovo z nebe,

z královského trůnu.


Zpěv písně 304

Kyrie, koncelebrant:

Ty, jenž ses zrodil z Otce přede všemi věky, Bože z Boha, světlo ze světla. K tobě společně voláme: Pane, smiluj se nad námi.

S: Pane, smiluj se nad námi.

Ty, jenž jsi pro nás lidi a pro naši spásu přijal tělo z Marie Panny a stal ses člověkem. Kriste, smiluj se nad námi.

S: Kriste, smiluj se nad námi.

Ty, jenž jsi Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, jedné podstaty s Otcem. Pane, smiluj se nad námi.

S: Pane, smiluj se nad námi.

Kolekta, předsedající:

Modleme se:

Bože, původce všeho života,

v této svaté noci nám zazářil jas tvého božského světla

a my jsme poznali, že tvůj Syn se pro naši spásu stal člověkem

Dej, abychom toto tajemství ve víře pochopili a uchovali

dokud jednou nebudeme patřit na jeho nezahalenou slávu.

O to tě prosíme skrze Ježíše Krista.

tvého syna a našeho bratra,

který s tebou a s Duchem svatým žije v našem středu nyní a navěky.

S: Amen.


1. čtení: Iz 9, 1-3.5-6, lektor:

 Zpěv žalmu 89 (Ideální je zpěv jednoho až dvou zpěváků a responzorium shromáždění, např. dle Korejsova zpracování žalmů: Zpěvy s odpovědí lidu

 2. čtení: Tit 2,11-14, lektor:

Zpěv písně 261, 1-4. Při zpěvu 4. sloky se rozsvítí kostel a všichni se postaví

Čtení evangelia, koncelebrant nebo předsedající:

Slyšme slova radostné zvěsti evangelia podle sepsání Lukáše

(Lk 2, 1-14)

Slyšeli jsme evangelium našeho Pána Ježíše Krista.

Zpěv Gloria, např. dle Svíták č. 449

Přečteme dvě krátká starobylá kázání. Spojují nás s těmi mnoha a mnoha generacemi křesťanů, kteří prožívali radost této noci.

Kázání I.

Z kázání Řehoře Naziánského na Narození Páně (4. století)

Bratři a sestry,
to, co dnes slavíme, je náš svátek, je to oslava příchodu Boha k člověku, aby člověk mohl přijít k Bohu, lépe řečeno vrátit se k němu. Abychom odložili starého člověka a oblékli nového a jako jsme zemřeli v Adamovi, tak abychom žili v Kristu tím, že se s ním narodíme, budeme s ním ukřižováni, pohřbeni a vstaneme s ním z mrtvých.

Neboť tento krásný zvrat máme prožít i my sami. Tak jako (na počátku dějin lidstva, v ráji) po lepším přišel zármutek, tak po zármutku (synů Adama vyhnaných z ráje) má nyní přijít lepší.

„Neboť kde se rozmohl hřích, tam se ještě více rozmnožila milost.” A jestliže požitek přivedl zavržení, o co větší ospravedlnění nám dalo Kristovo utrpení.

Proto neslavme tento svátek po světsku, ale božsky, ne pozemsky, ale nadpozemsky, neslavme to, co je naše, nýbrž co je toho, který je náš, slavme (spíše) toho, který je Pán. Ne podle toho, co je k nemoci, ale co je ke zdraví, ne podle toho, co patří k stvoření, ale co je k novému stvoření.

Jak se to ale má stát? Nekrášleme dveře věnci, netancujme, nezdobme ulice, nepřipravujme pastvu očím, nelahoďme sluchu zvukem flétny a nenaplňujme vzduch vůněmi. Neoslavujme hodováním a pitkami, nepředstihujme se v nestřídmosti.

Podle mne je nestřídmostí to, čeho je příliš a nad potřebu v době, kdy jiní hladoví a strádají, přesto, že byli stvořeni z téže hlíny a z týchž prvků jako ty. Tohle všechno přenechejme pohanům, pohanským svátkům a slavnostem.

My však, kteří máme ctít Slovo a radovat se z něho, radujme se Slovem, Božím zákonem a vyprávěními, která se vztahují k dnešnímu svátku, aby naše radost byla tomuto svátku přiměřená a nebyla cizí tomu, který nás povolal.

Amen.

Zpěv písně

Kázání II.

Z kázání Lva Velikého na Narození Páně (5. století)

 Nejmilejší, náš Spasitel se dnes narodil. Radujme se! Kde se slaví narozeniny života, tam není dovoleno nechávat místo pro smutek. Tento život, když nás zbavil strachu ze smrtelnosti, přináší nám radost ze slíbené věčnosti.

Nikdo není vylučován z účasti na tomto nadšení, všichni mají tentýž společný důvod k radosti; neboť náš Pán, přemožitel hříchu a smrti, nikoho sice neshledal bez viny, ale řpišel, aby všechny vysvobodil. Nechť plesá svatý, blíží se k palmě vítězství. Nechť se raduje hříšník, nabízí se mu milost. Nechť se vzchopí pohan; je volán k životu.

Boží Syn v plnosti času, stanovené podle nevyzpytatelného uradku Božího, vzal na sebe lidskou přirozenost, aby ji smířil s jejím tvůrcem. Tak měl být původce smrti ďábel poražen tou přirozeností, jejímž prostřednictvím zvítězil.

Plesající andělé při narození Pána zpívají Sláva na výsostech Bohu a oznamují na zemi pokoj lidem, ve kterých má Bůh zalíbení. Vidí totiž nebeský Jeruzalém vytvářený ze všech národů světy. Jak velkou radost nad tímto dílem nevýslovné Boží lásky má mít ve své nepatrnosti člověk, když se nad ním tolik radují ve své vznešenosti andělé?

Proto, nejmilejší, děkujme Bohu Otci skrze jeho Syna v Duchu svatém, že nás pro své velké milosrdenství miloval a slitoval se nad námi. I když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem, abychom v něm byli novým stvořením, jeho novým výtvorem.

 Odložme tedy starého člověka s jeho skutky, a když se nám dostalo účasti na Kristově urozenosti, odřekněme se dřívějších způsobů života.

Uvědom si, křesťane, svou důstojnost. Stal ses spoluúčastným na božské přirozenosti, nevracej se tedy hanebných chováním do starého ponížení. Nezapomínej, jaké hlavy a jakého těla jsi údem. Pamatuj, žes byl vyrván z moci temnot a přenesen do světla a království Božího.

 Svátostí křtu ses stal chrámem Ducha svatého. Nedopusť, aby tak vznešený host pro tvé špatné skutky od tebe odešel a aby tě ďábel znovu uvrhl do svého otroctví; neboť výkupným za tebe je Kristova krev.

Amen.

Varhanní interludium, nejlépe vánoční pastorale

Přímluvná modlitba s aklamacemi, zahajuje a končí předsedající, jednotlivé přímluvy říkají např. lektoři:

Povstaňme a modleme se k našemu Pánu Ježíši Kristu.

On se stal z lásky k nám člověkem a ukázal se nejprve pastýřům:

Společně k němu volejme:

Kriste, světlo světa, prosíme tě, vyslyš nás.

S: Kriste, světlo světa, prosíme tě, vyslyš nás.

 

- Dej, aby všichni, kdo slaví vánoce, tě také nalezli,

tak, jako tě nalezli pastýři.

- Otevři lidská srdce pro své slovo.

- Zbav národy strachu a daruj na zemi pokoj.

- Doprovázej lidi, kteří hledají, a staň se jejich cestou a cílem.

- Těm, kdo jsou osamělí, daruj poznání, že jsi blízko.

 

Pane, ty nám otevíráš nebe. Chválíme tě pro tvou velikou lásku a společně k tobě voláme slovy, která jsi nás naučil:

S: Otče náš…


Pozdravení pokoje, předsedající


Na tvém vtělení, Božský bohatýre, smíme mít účast.

Z tvého narození, Otče věčnosti, se smíme radovat.

Tvé dědictví, Vládce pokoje, si smíme předávat.

 

Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům:

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.

Nehleď na naši slabost, ale na velikost své věrnosti, nepřestávej nás svým pokojem zahrnovat a dej nám sílu, abychom se všemi tvými dětmi mohli žít ve tvém pokoji. Vždyť ty jsi živý na věky. Amen.

 Obdarováni Kristovým pokojem smíme a máme jeho pokoj předávat mezi sebou, aby se toto dědictví rozrůstalo mezi námi.

Pozdravme se pozdravením pokoje, podejme si ruce a řekněme si slova: Pokoj tobě.

Credo, nutno dopředu nachystat a vložit do zpěvníků, předsedající:

Vyznejme nyní svou víru, která nás shromážděné o této noci zde v ......... spojuje se všemi křesťany na celém světě.

Nicejsko-cařihradské vyznání naleznete vloženo do svých zpěvníčků:

 

Věřím v jednoho Boha:

On je všemohoucí Otec

tvůrce nebe i země

všeho viditelného i neviditelného.

 

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista:

On je jednorozený Syn boží,

který se zrodil z Otce přede všemi věky;

Bůh z Boha,

světlo ze světla,

pravý Bůh z pravého Boha.

Není stvořený, ale zrozený,

má s Otcem jedno bytí

a všechno je stvořeno skrze něho.

Pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe;

mocí svatého Ducha přijal lidství z Marie Panny

a stal se člověkem;

Ponciem Pilátem byl odsouzen a za nás ukřižován;

byl umučen a pohřben

a jak bylo psáno, vstal třetího dne z mrtvých;

vstoupil na nebe a sedí po Otcově pravici

a slavně přijde znovu soudit živé i mrtvé

a jeho království nikdy neskončí.

 

Věřím v Ducha svatého:

také on je Pán a dárce života;

vychází z Otce (i ze Syna)

a patří mu stejné klanění a sláva jako Otci a Synu;

to on mluvil skrze proroky.

Věřím, že je jedna svatá církev, obecná a apoštolská.

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů

a očekávám vzkříšení mrtvých

a život budoucího věku.

Amen.

 

Oznámení: prostor pro ohlášení dalších svátečních bohoslužeb a pro sdělení účelu sbírky (např. na konto adventních koncertů z ČT)

Požehnání, předsedající a koncelebrant střídavě, poslední část společně:

Poslyšme požehnání a hlasitým amen si přivlastněte každou jeho část.

 

Nekonečně dobrotivý Bůh nám dal svého Syna,

Světlo rozptylující temnoty světa:

         ať zažene také temnoty vašich srdcí,

         a prozáří vás světlem své milosti.

S: Amen.

 

Bůh oznámil pastýřům radostnou zvěst

o narození Spasitele:

         ať také vás naplní radostí

         a učiní vás zvěstovateli svého evangelia.

S: Amen.

 

Boží Syn sestoupil mezi nás,

abychom skrze něho měli přístup k Bohu Otci:

         ať vás Bůh skrze něho naplní svým pokojem

         a připočte vás ke společenství svých vyvolených.

S: Amen.

 

Požehnání všemohoucího Boha,

Otce i Syna i Ducha svatého

ať na vás sestoupí a zůstane s vámi vždycky.

Amen.

Zpěv písně: 281, 1-4

Při vycházení z kostela je sbírka na ohlášený účel