Tradiční propria

Autor:
Publikováno:

Starořímské, klasické anglikánské aj. liturgické texty k adventním a vánočním bohoslužbám

Římské kolekty

1. neděle adventní
Probuď, Pane, svoji moc a přijď.
abychom, vytrženi tvoji péčí
z hrozícího nebezpečí svých hříchů,
byli spaseni mocí tvého vyvobození;
ty jenž žiješ a kraluješ s Otcem v jednotě Ducha svatého
jako jeden Bůh po všechny věky věků.
2. neděle adventní
Probuď, Pane, naše srdce
k přípravě cest tvému Jednorozenému
abychom byli skrze jeho příchod hodni
sloužit ti s čistou myslí;
neboť on s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha svatého
jako jeden Bůh po všechny věky věků.
3. neděle adventní
Prosíme tě, Pane,
nakloň své ucho k našim prosbám
a osvěť temnoty našich myslí milostí svého navštívení;
ty jenž žiješ a kraluješ s Otcem v jednotě Ducha svatého
jako jeden Bůh po všechny věky věků.
4. neděle adventní
Probuď, Pane, svoji moc a přijď
a svou velkou silou nám přispěj
abychom pomocí tvé milosti a tvého velkého slitování
obdrželi to, čemu dosud překážely naše hříchy;
ty jenž žiješ a kraluješ s Otcem v jednotě Ducha svatého
jako jeden Bůh po všechny věky věků.
Vánoční vigilie (Štědrý den)
Bože, který nám působíš radost
každoročním očekáváním našeho vykoupení,
dej abychom tvého Jednorozeného,
kterého příjímáme radostně jako svého Vykupitele
mohli s důvěrou uvítat i jako přicházejícího Soudce.
neboť on s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha svatého
jako jeden Bůh po všechny věky věků.