Zapalování svící

Autor:
Publikováno:

Liturgie zapalování svící na adventním věnci. Tematicky se vztahuje k prvním čtením cyklu C Ekumenického lekcionáře (podle Sheily N. McJiltonové)

I. neděle adventní

1. lektor: Dnes je první neděle adventní. Advent je čas očekávání. Čekáme na Boha, aby seslal svoji lásku a světlo do našeho temného světa.
2. lektor: Jak se to stane?
1. lektor: Boží světlo přišlo skrze Ježíše, který se stal lidskou bytostí jako ty a já, takže nám mohl ukázat cestu zpět k Boží lásce a světlu.

S: Všemohoucí Bože, dej nám milost odhodit skutky temnoty a obléci si zbroj světla.

3. lektor:
(rok A) Čtení z proroka Izaiáše (2:3-4):
Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: "Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit." Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.

(rok C) Čtení z proroka Jeremiáše (33:14-16):
Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou: »Hospodin - naše spravedlnost.«

1. lektor: Dnes čekáme na přicházejícího Ježíše. Začínáme v temnotě a tuto první neděli adventní zapalujeme první svíci.

zapálí se první svíce.

2. lektor:  Každý týden v adventě zapálíme další svíci. Každá svíce, kterou zapálíme nám bude připomínat, že Světlo světa k nám brzy přijde v lidské podobě dítěte Ježíše.

S:
(rok A) Přibližuje se Boží království. Připravme svá srdce pro světlo Hoispodinovo, aby přineslo pokoj Jeruzalému i každému městu a zemi po celém světě.
(rok C) Přibližuje se Boží království. Připravme svá srdce, aby byla naplněna Božím pokojem, Boží spravedlností a Boží láskou.

II. neděle adventní

1. lektor: Dnes je druhá neděle adventní. Advent je čas očekávání. Čekáme na Boha, aby seslal svoji lásku a světlo do našeho temného světa.
2. lektor: Jak se to stane?
1. lektor: Boží světlo přišlo skrze Ježíše, který se stal lidskou bytostí jako ty a já, takže nám mohl ukázat cestu zpět k Boží lásce a světlu.

S: Milosrdný Bože, dej nám milost dbát varování proroků a zříkat se svých hříchů, abychom mohli s radostí přivítat příchod našeho Vykupitele Ježíše Krista.

3. lektor: Čtení z proroka Malachiáše (Mal 3:1):
Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů.

1. lektor: Pokračujeme v čekání na přichod Ježíše. Minulou neděli jsme začali ve tmě, pak jsme zapálili jednu svíci. Dnes, v druhou neděli adventní, zapálíme dvě svíce.

zapálí se první a druhá svíce.

2. lektor: Každý týden v adventě zapálíme další svíci. Každá svíce, kterou zapálíme nám bude připomínat, že Světlo světa k nám brzy přijde v lidské podobě dítěte Ježíše.

S: Cestu Pánu musíme  připravit v našich srdcích. Ať je každé údolí zaplněno a každá hora snížena; křivé cesty ať jsou napřímeny a hrbolaté srovnány. Když náš Pán přijde, kéž všichni uvidíme spasení našeho Boha. Amen.

III. neděle adventní

#1: Dnes je třetí neděle adventní. Advent je čas očekávání. Čekáme na Boha, aby seslal svoji lásku a světlo do našeho temného světa.
#2: Jak se to stane?
#1: Boží světlo přišlo skrze Ježíše, který se stal lidskou bytostí jako ty a já, takže nám mohl ukázat cestu zpět k Boží lásce a světlu.

S: Vzbuď svoji sílu, Pane, a s velkou mocí přijď mezi nás. Ať tvá štědrá milost a milosrdenství pospíší pomoci nám a osvobodit nás, skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

3. lektor: Čtení z proroka Sofoniáše (Sof 3:16b.17):
Neboj se, Sijóne, nechť tvé ruce neochabnou! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.

1. lektor: Pokračujeme v čekání na přichod Ježíše. Minulou neděli jsme začali ve tmě, pak jsme zapálili dvě svíce. Dnes, v třetí neděli adventní, zapálíme tři svíce.

zapálí se první, druhá a třetí svíce.

2. lektor: Každý týden v adventě zapálíme další svíci. Každá svíce, kterou zapálíme nám bude připomínat, že Světlo světa k nám brzy přijde v lidské podobě dítěte Ježíše.

S: Mesiáš je na cestě k nám. Když se připravujeme na jeho příchod, litujme svých hříchů. Připomeňme si náš křest vodou. Buďme připravení ke křtu Božím Duchem svatým a ohněm. Boďme připraveni spolupracovat s našim Pánem na hlásání dobré zprávy o Boží lásce ke všem lidem, aby byl svět naplněn radostí.

IV. neděle adventní

1. lektor: Dnes je čtvrtá neděle adventní. Advent je čas očekávání. Čekáme na Boha, aby seslal svoji lásku a světlo do našeho temného světa.
2. lektor: Jak se to stane?
1. lektor: Boží světlo přišlo skrze Ježíše, který se stal lidskou bytostí jako ty a já, takže nám mohl ukázat cestu zpět k Boží lásce a světlu.

S: Očisti nás Bože svojí každodenní návštěvou, tak, aby v nás tvůj Syn Ježíš Kristus při svém příchodu našel příbytek připravený pro sebe. Děkujeme ti za tento čas čekání. Děkujeme ti za to, že náš čas čekání na Ježíše je již skoro u konce. Ať očekáváme Světlo světa v radostné předjímce skrze Krista, našeho Pána.

3. lektor: Čtení z proroka Micheáše (Mi 5:2-5a):
A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet bezpečně; jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. A on sám bude pokoj.

1. lektor: Pokračujeme v čekání na přichod Ježíše. Každou neděli jsme začali ve tmě, pak jsme zapálili svíce. Dnes, ve čtvrtou neděli adventní, zapálíme všechny čtyři svíce.

zapálí se všechny čtyři svíce

2. lektor: Každá svíce, kterou jsme rozsvítili nám připomíná, že Světlo světa k nám brzy přijde v lidské podobě dítěte Ježíše. Nyní, na konci adventu, všechny čtři svíce hoří jasně s nadějí Boha, který přijde k nám. Dnes v noci budeme slavit narození našeho Pána a zapálíme i prostřední svíci, která symbolizuje Krista Dítě.

S: Náš čas čekání je skoro u konce. Blahoslavení jsme, kdo s Marií a Alžbětou věříme, že se na nás naplní Boží zaslíbení. Ať připravujeme svá srdce a mysl pro přichod Ježíše. Když přijde k nám, ať jsme připraveni pomoci mu rozptýlit pýchu, sesadit mocné a povýšit ponížené. Kéž Bůh nasytí hladové dobrými věcmi. Ať celý Boží lid pozná plnost, spravedlnost, pokoj a lásku, když Světlo září svým jasem na náš svět, kde se Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi. Amen.