Žehnání vánočního stromu

Autor:
Publikováno:

podle "Menší knihy požehnání" (Shorter Book of Blessings)

Úvod

Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého.

Amen.
 
Oslavujme Krista, naše světlo, který přináší spásu a pokoj do našeho středu, nyní i navěky.

Bratři a sestry,
uprostřed znamení a zázraků se Kristus narodil v judejském Betlémě: jeho narození přináší radost naším srdcím a osvícení našim myslím. S tímto stromem, ozdobeným a zkrášleným, uvítejme Krista mezi námi, kéž nás jeho světla vedou do světla dokonalého.

Čtení z Písma svatého

Titovi 3:4-7, Genesis 2:4-9, Izaiáš 9:1-6 nebo Ezechiel 17:22-24. Po čtení se může zpívat Ž 96. Může rovněž následovat krátká promluva.

Přímluvné modlitby

Požádejme Boha, aby seslal své požehnání a na toto znamení naší víry v Pána.
  1. Aby církev stále odrážela radost Ježíše Krista, který osvěcuje naše srdce, modleme se k Pánu: Bože, dej světlo našim srdcím.
  2. Aby nám tento strom se světly připomínal strom života i strom kříže, na kterém Kristus naplnil naši spásu, modleme se k Pánu:
  3. Aby radost Vánoc vždy byla v našich domech, modleme se k Pánu:
  4. Aby pokoj Kristův přebýval v našich srdcích i ve světě, modleme se k Pánu:
následuje modlitba Páně.

Žehnací modlitba

Pane, náš Bože,
chválíme tě za světlo stvoření:
slunce, měsíc a hvězdy noční oblohy.
Chválíme tě za tvé světlo v tvém lidu Izraeli:
zákon, proroky a moudrost Písma svatého
Chválíme tě za Ježíše Krista, tvého Syna:
on je Emmanuelem, Bohem s námi a Knížetem pokoje,
který nás naplňuje zázrakem tvé lásky.

Pane Bože,
kéž na nás sestoupí tvé požehnání, když budeme rozsvěcovat tento strom. Ať jsou jeho světla i výzdoba znamením radosti, která naplňuje naše srdce.
Kéž všichni, kdo se těší z tohoto stromu, dojdou k poznání a radosti spásy.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

nebo

Svatý Bože,
přišli jsme s radostí oslavovat narození tvého Syna
který nás vyvedl z temnot hříchu
tím, že učinil z kříže strom života.

Ať nám tento strom, ozdobený do nádhery,
připomíná životodárný kříž Kristův,
abychom se mohli vždy radovat z nového života,
který září v našich srdcích.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Rozsvítí se světla na vánočním stromku, k tomu je možné zpívat vhodnou píseň, např. "Veni Emannuel" apod.

Požehnání a závěr

Kéž Bůh slávy naplní + vaše srdce pokojem a radostí, nyní i navěky.