Další velikonoční propria

Autor:
Publikováno:

Další liturgické texty k velikonocům rozmanité provenience (převážně lutherské, anglikánské, episkopální, presbyteriánské, baptistické aj.).

Kyrie k Nanebevstoupení Páně

Volejme k Pánu, kterému náležíme naším křtem:

Byla ti dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi:
Pane, smiluj se.

Moc tvého pokoje objímá celý svět:
Kriste, smiluj se.

Jsi s námi až do skonání věků:
Pane, smiluj se.
(LCA)

Preface k příběhu o cestě do Emaus (Lk 24:13-35)

Je vskutku správné, naše povinnost a naše radost
že můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat ti díky a chválit tě,
všemohoucí a milosrdný Bože,
za tvého vzkříšeného Syna, Ježíše Krista.

On vdechuje svůj pokoj do našeho strachu
a prostírá před námi bohatou hostinu,
aby se ve zvěstování tvého slova
a v lámání chleba
mohly otevřít naše oči
a naše srdce mohla zahořet láskou.

A proto se všemi nebeskými zástupy
chválíme tvé jméno a připojujeme se k jejich nekončící písni:
Svatý...

Preface k příběhu o zjevení za zavřenými dveřmi (J 20:19-31)

Je vskutku správné...Ježíše Krista.

On, prvorozený z těch kdo zesnuli,
se s námi setkává za zavřenými dveřmi našeho strachu
vdechuje do nás svého svatého Ducha
a vysílá nás zvěstovat pokoj a milosrdenství celému světu.

A proto...

Preface pro neděli Dobrého Pastýře (4. velikonoční)

Je vskutku správné...Ježíše Krista.

On je pastýřem všech, kdo u tebe hledají spásu,
utírá každou slzu z jejich tváří
a prostírá před nimi stůl tvé dobroty.

A proto...

Preface k Nanebevstoupení

Je vskutku správné...Ježíše Krista.

kterého jsi vzkřísil ho z mrtvých
a posadil po své pravici v nebesích
takže může být kdekoliv přítomen
nejen v tomto věku, ale i v budoucím.

A proto...

nebo

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
abychom na všech místech a ve všech časech
vzdávali díky tobě, všemohoucí, věčný Bože,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

On se po svém vzkříšení zjevil svým učedníkům
a před jejich zraky byl vzat do nebe,
aby nám připravil místo
a učinil z nás podílníky na své božské přirozenosti.

A proto s anděly, archanděly a všemi nebeskými zástupy
chválíme a velebíme tvé svaté jméno a voláme: Svatý...

Slavnostní požehnání k Nanebevstoupení

Ať vám všemohoucí Bůh žehná s poznáním, že jeho jediný Syn vystoupil na nebesa, aby vám připravil místo.
Amen.

Ať vás posilují a pomáhají vám Kristovy přímluvy po pravici Boží
Amen.

Ať jste při Kristově zaslíbeném příchodu nalezeni bez poskvrny a uvítáni do radosti Božího věčného království
Amen.

A všemohoucí Bůh, Otec, + Syn i Duch svatý ať vám žehná nyní i navěky.
Amen.
(podle T. Weitzela)