Velikonoční propria ELCA

Autor:
Publikováno:

Velikonoční liturgické texty Evangelické luterské církve v Americe.

Neděle zmrtvýchvstání (velikonoční)

Kolekta

A,B,C
Bože,
ty jsi dal svého jediného Syna
aby trpěl smrt kříže pro naše vykoupení
a jeho slavným vzkříšením
jsi nás vysvobodil z moci smrti.
Dej, ať každý den umíráme hříchu
abychom s ním mohli žít navěky
v radosti vzkříšení
skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,
který žije a vládne s tebou a Duchem Svatým
jako jeden Bůh, nyní i navěky.
Amen.

nebo

Milosrdný Bože,
již více nehledáme Ježíše mezi mrtvými,
neboť on žije a stal se Pánem života.
Rozhojni v našich myslích i srdcích vzkříšený život,
na kterém máme podíl s Kristem,
a pomoz nám růst jako svému lidu
k plnosti věčného života s tebou,
skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha, nyní i navěky.
Amen.

Velikonoční večer

Confiteor

Vyznáváme ti všechny své cesty,
na kterých jsme opustili dobrou zprávu o vzkříšení.
Nechápaví a srdcem pomalí ve víře
jsme odvrátili od druhých a ve strachu ustoupili.
Vstup i za naše zavřené dveře
a vdechni do nás svého Ducha odpuštění.
Připomeň nám naši víru a posilni naši naději
abychom mohli být svědky tvé zachraňující moci.

Absoluce

Pokoj vám, sestry a bratři.
Ve křtu vás Bůh přijal za své vlastní
a jste jeho milované děti.
Ve jménu Kristově jsou vám vaše hříchy odpuštěny.
Radujte se a přijměte tuto svobodu jako dar.
Amen.

Kolekta

Bože,
jehož požehnaný Syn se dal poznat učedníkům
v lámání chleba,
otevři oči naší víry
abychom jej mohli doprovázet v jeho vykupitelském díle
skrze něho, tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha, nyní i navěky.
Amen.

Texty

Iz 25:6-9 Svátek vítězství
Ž 114 Země, třes se před Pánem. (Ž. 114:7)
1Kor 5:6b-8 Slavme velikonoce s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy.
Lk 24:13-49 Večer se zjevil vzkříšený Kristus.

Pondělí velikonoční

Kolekta

Všemohoucí Bože,
dáváš nám radost z oslavy vzkříšení našeho Pána.
Dej nám také radost ze života ve tvé službě
a nakonec nás přiveď
do plnosti života věčného
skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha, nyní i navěky.

Texty

Dan 12:1-3 Prozíraví budou zářit jako záře oblohy
Ž 16:8-11 Mé srdce je šťastné a můj duch jásá. (Ž 16:9)
Sk 2:14.22b-32 Kristovo vzkříšení - naplnění zaslíbení Davidovi
Mt 28:9-15a Reakce na Kristovo vzkříšení.

2. neděle velikonoční

Kolekta

Všemohoucí, věčný Bože,
sílo těch kdo věří
a naděje těch kdo pochybují,
kéž my, kdo jsme neviděli, tobě věříme
a přijmeme plnost blahoslavenství od Krista
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.

nebo

Všemohoucí Bože,
s radostí slavíme den, kdy byl vzkříšen náš Pán.
Dej nám skrze milost Krista mezi námi přítomného
vidět moc vzkříšení ve všem co říkáme a děláme
skrze něj, tvého Syna a našeho Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha, nyní i navěky.
Amen

nebo

Bože života,
natahuješ doprostřed našeho strachu
probodnuté ruce svého vzkříšeného Syna.
Vylitím svého Ducha
oživ naši víru ve tvé milosrdenství
a posilni nás, abychom byli tělem tvého Syna,
Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha, nyní i navěky.
Amen.

3. neděle velikonoční

A

Kolekta
Bože,
jehož požehnaný Syn se dává poznat
všem svým učedníkům v lámání chleba:
otevři oči naší víry,
abychom jej mohli spatřit v jeho vykupitelském díle
skrze něho, který s tebou a Duchem Svatým
žije a vládne jako jediný Bůh, nyní i navěky.
Amen.
Aklamace k evangeliu
Pane Ježíši, otevírej nám Písma, ať naše srdce hoří, když mluvíš.
Texty
Sk 2:14a, 36-41 Obdržení Božích zaslíbení skrze křest
Ž 116:1-4, 12-19 Budu vzývat jméno Hospodinovo. (Ž 116:13)
1Pt 1:17-23 Znovuzrození skrze živé slovo Boží
Lk 24:13-35 Zjevení učedníkům v Emauzích

B

Kolekta
Svatý a spravedlivý Bože,
ty jsi původcem života
a přijímáš nás za své děti.
Naplň nás svými slovy života
abychom mohli žít jako svědkové
vzkříšení tvého Syna, Ježíše Krista,
našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha, nyní i navěky.
Amen.
Texty
Sk 3:12-19 Uzdravení a odpuštění skrze vzkříšeného Krista
Ž 4 Hospodin koná divy pro své věrné (Ž 4:3)
1J 3:1-7 Zjevení dětí Božích
Lk 24:36b-48 Stolování se vzkříšeným Kristem.

C

Kolekta
Věčný a ke všem milosrdný Bože,
se všemi anděly a svatými
chválíme tvoji velebnost a moc.
Vzkříšením svého Syna
nám zjev sám sebe
a inspiruj nás k následování Ježíše Krista,
našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha, nyní i navěky.
Amen

Texty

Sk 9:1-6 (7-20) Pavlovo obrácení, křest a kázání
Ž 30 Mé bědování jsi obrátil v tanec. (Ž 30:11)
Zj 5:11-14 Píseň živých stvoření Beránkovi
J 21:1-19 Ježíš se zjevuje učedníkům u Tiberiadského jezera.

4. neděle velikonoční

A

Kolekta
Bože, náš pastýři,
ty znáš své ovce jménem
a vedeš nás bezpečně údolím stínu smrti.
Veď nás svým hlasem
abychom mohli kráčet v jistotě a bezpečí
k radostné slavnosti připravené ve tvém domě
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha, nyní i navěky.
Amen
Texty
Sk 2:42-47 Společný život věřících
Ž 23 Hospodin je můj pastýř. (Ž 23:1)
1Pt 2:19-25 Následujte pastýře i v utrpení
J 10:1-10 Kristus pastýř.

B

Kolekta
Pane Ježíši Kriste,
dobrý pastýři ovcí,
ty hledáš ztracené
a vedeš nás do svého stáda.
Nasyť nás a uzdrav
a učiň nás jedno se sebou
který žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.
Texty
Sk 4:5-12 Spása ve jménu Ježíše
Ž 23 Hospodin je můj pastýř. (Ž 23:1)
1J 3:16-24 Láska v pravdě i činu
J 10:11-18 Kristus pastýř.

C

Kolekta
Bože pokoje,
ty jsi vyvedl z mrtvých našeho Pána Ježíše Krista,
velkého pastýře ovcí.
Krví své věčné smlouvy
nás učiň dokonalými ve všem dobrém
abychom mohli konat tvoji vůli
a dělali mezi sebou vše co je milé v tvých očích
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha, nyní i navěky.
Amen
Texty
Sk 9:36-43 Peter křísí Tabitu/Dorkas z mrtvých.
Ž 23 Hospodin je můj pastýř. (Ž 23:1)
Zj 7:9-17 Bíle oděný zástup zpívá před Beránkem.
J 10:22-30 Ježíš slibuje svým ovcím věčný život.

5. neděle velikonoční

A

Kolekta
Všemohoucí Bože,
tvůj Syn Ježíš Kristus je cesta, pravda a život.
Dej nám milost vzájemně se milovat,
následovat jej na cestě jeho přikázání
a sdílet jeho vzkříšený život s celým světem,
neboť on žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.
Texty
Sk 7:55-60 Umučení Štěpána.
Ž 31:1-5, 15-16 Do tvých rukou, Hospodine, poroučím ducha svého. (Ž 31:5)
1 Pt 2:2-10 Boží lid je vyvolen k hlásání jeho mocných činů.
J 14:1-14 Kristus je cesta, pravda a život.

B

Kolekta
Bože,
dal jsi nám svého Syna jako vinný kmen
bez kterého nemůžeme být živi.
Vyživuj náš život v jeho vzkříšení
abychom mohli nést ovoce lásky
a poznali plnost tvé radosti
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha nyní i navěky.
Amen.
Texty
Sk 8:26-40 Filip učí a křtí Etiopana.
Ž 22:25-31 (Ž 22:27) Navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země
1 J 4:7-21 Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
J 15:1-8 Kristus je pravý vinný kmen.

C

Kolekta
Pane Bože,
učíš nás, že bez lásky
naše skutky neznamenají vůbec nic.
Vlij do našich srdcí svůj nejvzácnější dar lásky
abychom oživeni tvým Duchem
mohli poznat dobro a pokoj
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha nyní i navěky.
Amen.
Texty
Sk 11:1-18 Petrovo vidění: Bůh dává pohanům pokání, které vede k životu
Ž 148 Sláva Hospodinova je nad zemí i nebem (Ž 148:13)
Zj 21:1-6 Nové nebe a nová země: prameny živé vody v novém Jeruzalémě.
J 13:31-35 Nové přikázání - milovat jeden druhého.

6. neděle velikonoční

Nanebevstoupení Páně

Kolekta
Všemohoucí Bože,
tvůj jediný Syn byl vzat do nebe
a ve tvé přítomnosti se za nás přimlouvá.
Přijmi nás a naše modlitby za celý svět
a na konci přijmi všechno do své slávy
skrze Ježíše Krista, našeho svrchovaného Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha nyní i navěky.
Amen.

nebo

Všemohoucí Bože,
tvůj požehnaný Syn, náš Spasitel Ježíš Kristus
vystoupil nade všechna nebesa
aby naplnil všechny věci.
Milostivě nám dej víru a důvěru,
že s námi na zemi zůstane, jak slíbil, do konce času,
on, který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.
Texty
Sk 1:1-11 Ježíš vysílá apoštoly
Ž 47 Bůh vystoupil vzhůru za hlaholu (Ž 47:5)
n. Ž 93 Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. (Ž 93:2)
Ef 1:15-23 Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích
Lk 24:44-53 Kristus je přítomen ve všech místech a časech.

Preface pro Nanebevstoupení
Je vskutku správné,
a je to naše povinnost i naše radost
že můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat ti díky a chválit tě,
všemohoucí a milosrdný Bože,
skrze našeho spasitele Ježíše Krista,
který posazen na trůnu po pravici Otce
se za nás přimlouvá jako náš Velekněz.

A tak, se všemi sbory andělů,
se všemi věřícími v každé době a na každém místě
chválíme tvé jméno a připojujeme se k jejich nekončící písni: Svatý

7. neděle velikonoční

A

Kolekta
Bože slávy,
tvůj Syn Ježíš Kristus za nás trpěl
a vystoupil na tvoji pravici.
Sjednoť nás s Kristem i jednoho s druhým
v utrpení i v radosti,
aby mohl být celý svět tažen do tvé štědré přítomnosti
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha nyní i navěky.
Amen.
Texty

B

Kolekta
Milostivý a slávyplný Bože,
vyvolil jsi nás za své vlastní
a skrze svaté jméno Krista
nás chráníš před vším zlým.
Svým Duchem přeměň nás i svůj milovaný svět
abychom mohli najít radost ve tvém Synu
Ježíši Kristu, našem Spasiteli a Pánu,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha nyní i navěky.
Amen.
Texty

C

Kolekta
Bože,
přetvářej mysli svých věrných lidí
podle své vůle.
Dej ať milujeme to, co přikazuješ
a toužíme po tom co zaslibuješ
aby uprostřed všech změn tohoto světa
zůstalo naše srdce pevné tam,
kde je k nalezení pravá radost,
v Ježíši Kristu, našem Spasiteli a Pánu,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha nyní i navěky.
Amen.
Texty

Velikonoční přímluvy I.

S hlasitým Haleluja ke Kristovu vítězství nad smrtí se modlíme za církev, svět a všechny kdo jsou potřební:

chvíle ticha

Pane všech věcí, vzdáváme ti díky za to, že z nás činíš svědky svého vzkříšení.
Oživuj svoji církev, aby hlásala Kristovo slavné vzkříšení celému světu.
Ve svém velkém milosrdenství
Vyslyš nás, Bože.

Pane všech věcí, vzdáváme ti díky za celé tvé stvoření.
Udělej z nás dobré správce země a jejího bohatství, aby všichni lidé mohli sdílet pozemská dobra i v budoucnu.
Ve svém velkém milosrdenství
Vyslyš nás, Bože.

Pane všech věcí, prosíme za ty části světa, které se zmítají ve válce a politických nepokojích.
Uč nás žít spolu pokojně i přes rozdíly, které mezi námi lidmi jsou.
Ve svém velkém milosrdenství
Vyslyš nás, Bože.

Pane všech věcí, prosíme za všechny, kdo trpí v těle, v mysli i ve své duši (zvláště za ...).
Uzdravuj i naše děti, aby mohli všichni zakoušet novost života.
Ve svém velkém milosrdenství
Vyslyš nás, Bože.

Pane všech věcí, prosíme za služebníky tohoto sboru, kteří denně vydávají svědectví o prázdném hrobě a živém Pánu.
Zachovej nás věrné a horlivé v našem povolání ke tvé službě.
Ve svém velkém milosrdenství
Vyslyš nás, Bože.

Zde mohou následovat další přímluvy.

Pane všech věcí, skrze svého Syna jsi nám ukázal že smrt nemá poslední slovo. Potěš všechny, kdo se trápí pro smrt někoho milovaného a pozdvihni nás s Kristem k věčnému životu ve své přítomnosti.
Ve svém velkém milosrdenství
Vyslyš nás, Bože.

Milosrdný Bože, poroučíme ti všechny za které se modlíme, pro tvého ukřižovaného a vzkříšeného Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

Velikonoční přímluvy II.

S hlasitým Haleluja ke Kristovu vítězství nad smrtí se modlíme za církev, svět a všechny kdo jsou potřební:

chvíle ticha

Vzdáváme ti díky za tvého Syna, našeho Spasitele Ježíše Krista, který nás vysvobodil ze hříchu. Posilni nás, svůj svatý lid, abychom velkodušně odpouštěli ostatním tak, jak bylo i nám odpuštěno.
Ve svém velkém milosrdenství
Vyslyš nás, Bože.

Uč nás vidět svoji slávu ve všem svém stvoření. Požehnej rostlinám, stromům i všem živočichům země, aby ti celá země mohla vzdávat chválu.
Ve svém velkém milosrdenství
Vyslyš nás, Bože.

Posilni všechny, kdo žijí v trvalém strachu z pronásledování. Dej vládcům celého světa schopnost spolupracovat v míru, aby mohli všichni poznat pokoj Kristův. Ve svém velkém milosrdenství
Vyslyš nás, Bože.

Uzdrav rány všech kdo trpí (zvláště ...), aby je posílila naděje a utěšil tvůj Duch svatý.
Ve svém velkém milosrdenství
Vyslyš nás, Bože.

Zmocni i tento sbor, aby šířil tvé slovo těm, kdo ho dosud neslyšeli a stále žehnej těm, kdo uvěřili, i když neviděli.
Ve svém velkém milosrdenství
Vyslyš nás, Bože.

Modlitba nad dary

Požehnaný jsi Bože,
vládče nebe a země.
Den co den nám ukazuješ svá požehnání
a vzbuzuješ nás k novému životu v Kristu.
Dej nám radostné a velkorysé srdce,
připravené chválit tě
a odpovídat na potřeby těch kdo jsou v nouzi
skrze Krista, našeho Spasitele a Pána.

Velikonoční preface

Je vskutku správné, naše povinnost a naše radost
že můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat ti díky a chválit tě,
všemohoucí a milosrdný Bože,
za slavné vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista,
pravého velikonočního Beránka,
který vydal sebe samého za naše hříchy
svou smrtí smrt zničil
a ve vzkříšení nás přenesl do věčného života.

A tak, s Marií Magdalenou, s Petrem
a se všemi svědky jeho zmrtvýchvstání,
se zemí a mořem a vším jejich stvořením
a s anděly a archanděly, cherubíny a serafíny,
chválíme tvé jméno a připojujeme se k jejich nekončící písni:
 Svatý...

Modlitba po přijímání

Bože, který dáváš život,
v tajemství Kristova vzkříšení
sesíláš světlo, abys přemohl tmu,
vodu, abys dal nový život
a chléb, abys živil svůj lid.
Vyšli nás jako svědky vzkříšení svého Syna
abychom mohli ukazovat tvoji slávu celému světu
skrze Krista, našeho Pána.

Požehnání

Kristus odešel, aby nám připravil místo.
Ať vám jeho vzkříšení přináší
radost a pokoj ve víře,
abyste neměli nedostatku v naději.
Amen.

Všemohoucí Bůh,
Otec, + Syn a Duch svatý
vám žehnej nyní i navěky.
Amen.